E drejta e tërheqjes

Këto kushte të përgjithshme rregullojnë blerjet në distancë në faqen e internetit të arritshme në www.bioregenera.com (këtu e tutje, “Faqja”) e mallrave dhe shërbimeve në të. Këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes janë përpiluar në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore, duke iu referuar veçanërisht dekretit legjislativ 6 shtator 2005, n. 206 (“Kodi i Konsumatorit”), dhe ndryshimet dhe shtesat pasuese, si dhe Dekreti Legjislativ 9 Prill 2003, n. 70 të transpozimit të të ashtuquajturës “Direktiva e Tregtisë Elektronike”. Një kopje e këtyre Kushteve të Përgjithshme mund të shtypet, të shkarkohet dhe të ruhet në kompjuterin e Konsumatorit ose të ruhet në media të zakonshme kompjuterike direkt nga faqja. Për më tepër, Kushtet e Përgjithshme të Shitjes janë bashkangjitur në email që konfirmon marrjen e porosisë, ose është bërë në dispozicion të Konsumatorit lidhjen për t’i parë dhe shtypur ato.

PERKUFIZIMI

1.1 Për qëllimet e këtyre kushteve të përgjithshme, zbatohen përkufizimet e mëposhtme:

BiosLabel srls furnizuesi i produkteve dhe shërbimeve të ofruara për shitje në sit;
"Site": faqja në internet www.bioregenera.com në pronësi të BiosLabel srls ku është e mundur të përcaktohet një Kontratë në Distancë;
"Klient": është personi fizik (konsumator ose profesionist, siç përcaktohet më poshtë) ose personi juridik, i cili blen produktet dhe / ose shërbimet në sit, në varësi të pranimit të këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes;
"Konsumator": personi fizik që vepron për qëllime të palidhura me ndonjë veprimtari sipërmarrëse, tregtare, artizanale ose profesionale të kryer;
"Profesionist": personi fizik ose juridik i cili vepron në ushtrimin e veprimtarisë së tij tregtare, tregtare, artizanale ose profesionale, ose një ndërmjetës;
"Kontratë në distancë": kontrata që ka si objekt shitjen e mallrave dhe / ose sigurimin e shërbimeve të ofruara në sit te konsumatori, ose te profesionisti, përmes një sistemi të organizuar të largët pa praninë fizike dhe të njëkohshme të BiosLabel srls dhe Konsumatori, përmes përdorimit ekskluziv të një ose më shumë mjeteve të komunikimit në distancë.
"Palët": BiosLabel srls dhe Konsumatori kuptohet kolektivisht, në kuptimet e përshkruara më sipër;
"Produkt / et": mallrat e ofruara për shitje në sit përmes të njëjtit që mund të blihen përmes përcaktimit të kontratës relative të distancës;
"Shërbimet (shërbimet)": shërbimet e ofruara për shitje në sit ose që mund të ofrohen në sit në të ardhmen, të cilat mund të blihen përmes përcaktimit të kontratës relative të distancës;
"Teknikë e komunikimit në distancë": çdo mjet që, pa praninë fizike dhe të njëkohshme të Palëve, mund të përdoret për lidhjen e kontratës midis palëve.
1.2 Rregullat e parashikuara posaçërisht për mbrojtjen e Konsumatorit Konsumator nuk janë të zbatueshme për Konsumatorin Profesional i cili, për këtë arsye, nuk mund të përdorë klauzolat e parashikuara ekskluzivisht në favor të Konsumatorit, përveç, natyrisht, zbatueshmërinë e kushteve të tjera të përgjithshme i shitjes jo i rezervuar shprehimisht për Konsumatorin. Në varësi të blerësit - konsumatorit ose blerësit profesionist - i cili do të finalizojë kontratën, rregulla dhe rregullore të ndryshme do të zbatohen, siç specifikohet më mirë më poshtë.

OBJEKTI

2.1 Me këto kushte të përgjithshme të shitjes, BiosLabel srls shet, dhe KLIENTI blen në distancë, mallrat dhe / ose shërbimet e treguara dhe të ofruara për shitje në faqen e internetit www.bioregenera.com. Kontrata lidhet ekskluzivisht përmes internetit, duke hyrë te KLIENTI në www.bioregenera.com dhe duke krijuar një urdhër blerje sipas procedurës së parashikuar nga vetë faqja.

2.2 Konsumatori merr përsipër të lexojë këto kushte të përgjithshme të shitjes, në veçanti informacionin parakontraktues të siguruar nga BiosLabel srls, përpara se të vazhdojë të konfirmojë porosinë e tij dhe t'i pranojë ato duke vendosur një flamur në kutinë e duhur të treguar.

Në postën elektronike të konfirmimit të porosisë, KLIENTI do të marrë gjithashtu lidhjen për të shkarkuar dhe arkivuar një kopje të këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes, siç kërkohet nga arti. 51 paragrafi 1 i Dekretit Legjislativ 206/2005, ndryshuar me Dekretin Legjislativ 21/2014.

. INFORMACIONI PER KLIENTIN

3.1 Në rast se kontrata e distancës përcaktohet midis BiosLabel srls dhe një Konsumatori të Konsumatorit, informacioni i mëposhtëm i detyrueshëm jepet më poshtë në përputhje me nenin. 49 të Kodit të Konsumatorit

3.2 Më poshtë janë elementët identifikues, zyra e regjistruar dhe detajet e kontaktit të BiosLabel srls:

BiosLabel srls
Zyra e regjistruar: viale Europa 33 / A - 58100 Grosseto (GR)
Kodin fiskal. dhe numrin e TVSH-së: 01671420535
Tel: 0564 451894
Email: info@bioregenera.com

Detajet e mësipërme të kontaktit mund të përdoren nga konsumatori konsumator, në përputhje me nenin. 49, paragrafi 1, germa (d) e Kodit të Konsumatorit, për të dërguar ndonjë ankesë në BioLabel srls.

3.3 Informacioni i mëposhtëm tregohet gjithashtu në faqet e internetit të botimit në procesin e blerjes:

Karakteristikat thelbësore të produkteve dhe shërbimeve në sit;
Disponueshmëria dhe çmimi i produkteve dhe shërbimeve, përfshirë të gjitha taksat dhe detyrimet e vendosura mbi Konsumatorin;
shpenzimet shtesë dhe kostot për dorëzimin, në lidhje me metodat e ndryshme të transportit dhe dorëzimit të ofruara në Sajt dhe të zgjedhura nga Konsumatori, dhe çdo element tjetër i kostos shtesë në varësi të rastit, i cili ndikon në Konsumatorin (në veçanti, Konsumatori është i informuar , dhe specifikohet në përputhje me nenin 57 të Kodit të Konsumatorit, që kostot e kthimit të Produkteve në rast të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes në përputhje me klauzolën vijuese 8) janë në kurriz të tij;
mënyrat e pagesës, dorëzimit të mallrave ose ofrimit të shërbimit;
kohëzgjatja e vlefshmërisë së ofertave dhe çmimeve të ndryshme (madje edhe në rastin e shitjeve promovuese dhe speciale dhe / ose çdo zbritje të aplikuar)
metodat e pagesës, dorëzimit dhe ekzekutimit, data në të cilën BiosLabel srls merr përsipër të dorëzojë Produktet, ose të sigurojë Shërbimet dhe, nëse është e nevojshme, trajtimin e ankesave nga profesionisti.
3.4 Në lidhje me të drejtën e tërheqjes, shihni klauzolat vijuese 8, 9, 10 dhe 11.

3.5 Publikimi në internet i këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes është i vlefshëm si një prezantim i informacionit në një medium të qëndrueshëm që i ofrohet Konsumatorit të Konsumatorit në përputhje me nenin. 51 të Kodit të Konsumatorit

. INFORMACION PER PERFUNDIMIN E KONTRATESDISTANCS

4.1 BiosLabel srls në përputhje me artin. 12 të Dekretit Legjislativ 70/2003 i cili kërkon që çdo furnizues i mallrave dhe / ose shërbimeve të sigurojë klientëve informacione specifike që synojnë lidhjen e kontratës në distancë, pastaj vazhdon të përmbushë detyrimet e tyre të informacionit duke siguruar informacionin e mëposhtëm.

4.2 Duke iu referuar fazave të ndryshme teknike që duhen ndjekur për lidhjen e kontratës, në Sajt është e mundur të ndiqni një procedurë të drejtuar që në çdo kohë i lejon Konsumatorit të verifikojë, dhe më pas të vërtetojë, çdo informacion të futur dhe të korrigjojë gabimet. përpara përcjelljes së përkohshme të formularit elektronik që përmban propozimin e urdhrit të blerjes dhe deri në lidhjen e kontratës në distancë.

4.3 Duke iu referuar mënyrës në të cilën do të depozitohet kontrata në distancë, pasi të përfundohet, dhe metodave relative të hyrjes nga Konsumatori, Konsumatori do të gjejë tekstin në zonën e tij të Panelit të Kontrollit dhe do të marrë një email që përmbledh blerjen e bërë dhe të kontrata e lidhur kështu.

4.4 Duke iu referuar mjeteve teknike të vëna në dispozicion të Konsumatorit për të identifikuar dhe korrigjuar gabimet e futjes së të dhënave para dorëzimit të porosisë, sistemi i përfundimit të kontratës në Sajt kërkon konfirmimin e korrektësisë së të dhënave të futura dhe raporton automatikisht çdo gabim që rrjedh nga mosveprimi të të dhënave të detyrueshme në fusha të ndryshme të porosisë në internet.

4.5 Nuk ka gjuhë të tjera në dispozicion për të lidhur kontratën përveç italishtes.

4.6 Në lidhje me tregimin e mjeteve për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, shih klauzolën 12 më poshtë.

. PERFUNDIMI I KONTRATS DISTANCS

5.1 Së pari, arti. 51 paragrafi 2 i Kodit të Konsumatorit përshkruan që nëse një kontratë në distancë që do të lidhet me mjete elektronike i imponon konsumatorit detyrimin për të paguar, profesionisti duhet të komunikojë qartë dhe qartë informacionin e përmendur në Nenin 3 më lart, drejtpërdrejt para se konsumatori të vendosë porosit Për më tepër, me këtë paragraf, BiosLabel srls përmbush detyrimin për të siguruar që, në kohën e vendosjes së porosisë, Konsumatori shprehimisht pranon që propozimi i blerjes - nëse pranohet nga BiosLabel srls - përfshin detyrimin për të paguar çmimin e përcaktuar. Dhe të gjitha të specifikuara kostot

5.2 Duke dërguar propozimin e porosisë, Konsumatori ofron të blejë një Produkt ose Shërbim. Vetëm aty ku BiosLabel srl pranon - specifikisht dhe kohë pas kohe me një komunikim të qartë përmes postës elektronike dërguar Konsumatorit - propozimin e urdhrit të blerjes të marrë nga Konsumatori, do të përcaktohet përfundimi i Kontratës në Distancë. Dërgimi i propozimit të porosisë në vetvete nuk e lidh BiosLabel srls në asnjë mënyrë dhe oferta në internet e Produkteve ose Shërbimeve nuk mund të kuptohet si një ofertë për publikun në përputhje me 1336 të Kodit Civil Italian

5.3 Para se të dërgojnë një propozim porosie, Klientët ftohen të sigurohen që ata kanë lexuar dhe kuptuar udhëzimet e dhëna gjatë procedurës për transmetimin e propozimit të urdhrit të blerjes dhe këtyre Kushteve të Përgjithshme, pasi ato do të jenë detyruese pasi të përfundoni. nga BiosLabel srls i propozimit të urdhrit të blerjes të marrë. Për të blerë Produktet, Konsumatori duhet të plotësojë dhe dërgojë formularin me propozimin e porosisë në format elektronik te BiosLabel srls, duke ndjekur udhëzimet e përmbajtura në Sajt. Klienti duhet të fusë Produktin në "karrocën" përkatëse dhe pasi të ketë parë dhe pranuar Kushtet e Përgjithshme, si dhe pasi të keni lexuar informacionin mbi Politikën e Privatësisë dhe Politikën e Cookie, do t'ju duhet të zgjidhni mënyrën e dëshiruar të pagesës dhe të vazhdoni. Nëse Konsumatori ka nevojë për të korrigjuar ndonjë gabim të futjes së të dhënave, ai duhet të ndjekë procedurën e përshtatshme të modifikimit të treguar në Sajt, përpara se të paraqesë propozimin e tij të porosisë. Në veçanti, Konsumatori ka të drejtë të modifikojë sasinë e Produkteve që synon të blejë, duke shtuar ose fshirë një ose më shumë Produkte nga "karroca". Në katalog

6. MJETET E PAGUARA T PAGESS

BiosLabel srls pranon vetëm format e mëposhtme të pagesës:

transferte bankare
Pagesa me Paypal
Pagesa gjatë dorëzimit (me një rritje prej 5,00 € për porosinë totale)

7. ZBATIMI I DISTANCES OF KONTRATS

7.1 Nëse nuk është rënë dakord ndryshe ndërmjet Palëve ose përveç në rastet kur - me njoftim adekuat - BiosLabel srls informon Konsumatorin për kohën e ndryshme në lidhje me dorëzimin dhe ekzekutimin e Kontratës në distancë të lidhur, bazuar në disponueshmërinë e Produkteve dhe Shërbimeve ose në bazë të të kërkesave specifike të klientit që përfshijnë kohë të veçanta për ekzekutimin, dorëzimin dhe përmbushjen e propozimit të porosisë së pranuar - dhe pa paragjykuar rastet e parashikuara në klauzolën e mëposhtme 7.6, e cila nuk mund të konsiderohet si një zgjatje e kohës së dorëzimit që i atribuohet BiosLabel srls - Kontrata një distancë e përfunduar në përputhje me këto Kushte të Përgjithshme do të përpunohet brenda një maksimumi prej tridhjetë ditësh duke filluar nga dita pas ditës në të cilën BiosLabel srls transmetoi pranimin e saj te Konsumatori në përputhje me nenet 5.4 dhe 5.5 të këtyre Kushteve të Përgjithshme.

7.2 Detyrimi i dorëzimit përmbushet nga BiosLabel srls duke transferuar disponueshmërinë e materialit ose në çdo rast kontrollin e Produkteve tek Konsumatori. Nëse BiosLabel srls dështon të përmbushë detyrimin e saj për të dorëzuar Produktet brenda afatit të rënë dakord, Konsumatori është i detyruar t'ju ftojë të bëni dorëzimin brenda një periudhe shtesë të përshtatshme për rrethanat. Nëse afati shtesë i dhënë në këtë mënyrë skadon pa i dorëzuar Produktet, Konsumatori ka të drejtë të zgjidhë Kontratën në Distancë.

7.2 Kur ndërlidhësi do të dorëzojë, Konsumatori duhet të kontrollojë:

Se paketimi është i paprekur, i dëmtuar ose i lagësht dhe në çdo rast është në përputhje me karakteristikat standarde.
Se numri i paketave (numri i paketave) i treguar në faturë korrespondon me numrin e paketave të dorëzuara në të vërtetë.
Çdo mosmarrëveshje duhet të ngrihet menjëherë tek transportuesi, në mungesë të tyre, Produkti konsiderohet i dorëzuar në mënyrë korrekte. Dëftesa ose fatura, të përfshira në xhepin e veçantë të aplikuar në pjesën e jashtme të paketimit, duhet të mbahen.

Nëse me dorëzimin e Produktit ka dëm të dukshëm të paketimit, Konsumatori duhet:

shprehni një rezervim ose, nëse paketa pranohet dhe klienti vendos fjalët "Unë pranoj me të drejtë rezervë", pasi paketa të jetë hapur dhe ndonjë dëm të jetë gjetur, do të jetë e mundur të aktivizoni menjëherë procedurën e garancisë.
refuzoni mallrat e dëmtuar nëse nuk është e mundur të pranoni paketën me rezervë ose nëse dëmtimi është ende i dukshëm pa pasur nevojë të hapni paketimin.
Në rast të Produkteve me defekt nën garanci, kostot e kthimit për zëvendësimin e Produktit përballohen nga BiosLabel srls.

8. E DREJTA E TERQJES NGA KONTRATA E DISTANCS

8.1 Për Konsumatorët e përfaqësuar vetëm nga konsumatorët, parashikohet ushtrimi i së drejtës së tërheqjes (prandaj përjashtohet për Konsumatorët e përfaqësuar nga persona fizikë profesionistë dhe / ose persona juridikë, si dhe për këto kategori të konsumatorëve të gjitha të drejtat dhe fakultetet si pasojë e një ushtrimi të vlefshëm të e drejta e tërheqjes) në bazë të kushteve dhe procedurave të mëposhtme.

8.2 Konsumatori konsumator ka një periudhë prej katërmbëdhjetë ditësh për t'u tërhequr nga kontrata në distancë pa pasur nevojë të sigurojë ndonjë arsye, pa marrë përsipër ndonjë përgjegjësi dhe pa pasur nevojë të pësojë kosto të tjera nga ato të parashikuara në klauzolat e mëposhtme dhe në varësi të asaj që përcaktohet në në vijim të nenit 9 të këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes ("Përjashtimi i së drejtës së tërheqjes").

8.3 Periudha e tërheqjes e përmendur në pikën 8.2 përfundon pas katërmbëdhjetë ditësh nga:

në rastin e Shërbimeve, nga dita e lidhjes së Kontratës së Largësisë;
në rastin e produkteve, nga dita në të cilën Konsumatori ose një palë e tretë, përveç transportuesit dhe e caktuar nga konsumatori, fiton posedim fizik të mallrave ose:
në rastin e produkteve të shumta të porositura nga Konsumatori përmes një porosie të vetme dhe të dorëzuara veçmas, nga dita në të cilën Konsumatori ose një palë e tretë, përveç transportuesit dhe e përcaktuar nga Konsumatori, fiton posedimin fizik të Produktit të fundit;
në rastin e dorëzimit të një Produkti të përbërë nga shumë pjesë ose pjesë, nga dita në të cilën Konsumatori ose një palë e tretë, përveç transportuesit dhe e caktuar nga Konsumatori, fiton posedimin fizik të pjesës ose pjesës së fundit.
8.4 Para se të skadojë periudha e tërheqjes, Konsumatori informon BiosLabel srls për vendimin e tij për të ushtruar të drejtën e tërheqjes nga Kontrata e Largësisë. Për këtë qëllim, Konsumatori mund të:

përdorni modelin e formularit të tërheqjes të përmendur në Nenin 8.5 (i cili nuk është i detyrueshëm në asnjë rast);
paraqisni ndonjë deklaratë tjetër të qartë të vendimit tuaj për t'u tërhequr nga kontrata në distancë, duke e dërguar atë pa ndonjë formalitet në ndonjë nga adresat e treguara në art. 3.2 nga këto Kushtet e Përgjithshme të Shitjes.
Konsumatori ka ushtruar të drejtën e tij të tërheqjes brenda periudhës së tërheqjes nëse komunikimi në lidhje me ushtrimin e të drejtës së tërheqjes dërgohet nga Konsumatori para skadimit të periudhës së tërheqjes. Në këto shërbime BiosLabel do t'i komunikojë Konsumatorit një konfirmim të marrjes, në një medium të qëndrueshëm (kjo gjithashtu është një llogari e-mail dhe një adresë e-mail e deklaruar), e tërheqjes së ushtruar.

Perjashtimi i te drejtes te terheqjes kontrata

9.1 Konsumatori konsumator nuk do të jetë në gjendje të ushtrojë të drejtën e tërheqjes të parashikuar në klauzolën e përmendur në pikën 8 më lart në rastet e kontratës në distancë në lidhje me produktet që janë personalizuar qartë ose të kërkuara me specifikime të veçanta nga konsumatori.

10. EFEKTET E T R DREJTS T OF TITHRHEQJES NGA KONTRATA E DISTANCS. DETYRIMET E PALIESVE

10.1 Ushtrimi i të drejtës së tërheqjes - brenda afateve dhe mënyrës së specifikuar - nga Konsumatori përfundon detyrimet e Palëve:

të ekzekutojë Kontratën në distancë, nëse është lidhur tashmë; ose
për të përfunduar Kontratën në rastet kur tërheqja ndodh pasi të keni dërguar propozimin e porosisë të bërë nga Konsumatori dhe para se BiosLabel srls të ketë pranuar propozimin e përmendur.
10.2 Në rast të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes - brenda afateve dhe në mënyrën e specifikuar - BiosLabel srls do të rimbursojë Konsumatorin për të gjitha pagesat e marra, ndoshta duke përfshirë kostot e dorëzimit, pa vonesa të panevojshme dhe në çdo rast brenda katërmbëdhjetë ditëve nga dita në të cilën BiosLabel srls informohet për vendimin e Konsumatorit për t'u tërhequr nga kontrata. Shumat do të konsiderohen të rimbursuara brenda kushteve nëse ato vërtet kthehen, dërgohen ose ri-kreditohen me një vlerë jo më vonë se skadimi i afatit të treguar më parë.

10.3 BiosLabel srls do t'i rimbursojë shumat Konsumatorit duke përdorur të njëjtën mënyrë pagese të përdorur nga Konsumatori për transaksionin fillestar, përveç nëse Konsumatori ka rënë dakord shprehimisht ndryshe. Konsumatori nuk do të duhet të pësojë ndonjë kosto si pasojë e rimbursimit.

10.4 BiosLabel srls nuk do të kërkohet të rimbursojë kostot shtesë, nëse Konsumatori ka zgjedhur shprehimisht një lloj dërgese përveç llojit më pak të shtrenjtë të dërgesës të ofruar në sit, as ndonjë shumë përmes taksave doganore - kur është e zbatueshme - bazuar në çfarë specifikohet në pikat 7.6 dhe 7.7.

10.5 BiosLabel srls mund të mbajë rimbursimin derisa të ketë marrë Produktet e kthyera ose derisa Konsumatori të ketë demonstruar se ai i ka kthyer Produktet, cilado që ndodh e para.

Garancia ne favor të konsumatorit

11.1 Vetëm në rastet kur kontrata në distancë është lidhur me një konsumator konsumator, dhe në rast se produkti i blerë rezulton se nuk është në përputhje me dispozitat e kontratës në distancë dhe në përputhje me dispozitat e artit. 129 të Kodit të Konsumatorit, konsumatori konsumator mund të përfitojë nga të drejtat e mëposhtme të garancisë.

11.2 Në përputhje me reklamën. 49, paragrafi 1, germa (n) e Kodit të Konsumatorit, kujtesa për garancinë ligjore të konformitetit të mallrave i paraqitet konsumatorit konsumator.

11.3 Në rast të mungesës së konformitetit të Produktit, Konsumatori Konsumator do të ketë të drejtën të rikthejë, pa pagesë, konformitetin e mallrave me riparim ose zëvendësim ose në një ulje adekuate të çmimit ose të zgjidhë kontratën.

Konsumatori konsumator mund të kërkojë, sipas zgjedhjes së tij, nga BiosLabel srls për të riparuar mallin ose për ta zëvendësuar atë, pa shpenzime në të dyja rastet (shpenzimet i referohen kostove thelbësore për t'i bërë mallrat të jenë në përputhje, veçanërisht në lidhje me shpenzimet e bëra për transporti, për punë dhe materiale), përveç nëse ilaçi i kërkuar është objektivisht i pamundur ose tepër i rëndë në krahasim me tjetrin. Njëra nga dy mjetet juridike duhet të konsiderohet tepër e rëndë nëse imponon shpenzime të paarsyeshme në BiosLabel srls krahasuar me tjetrën, duke marrë parasysh:

12. LIGJI DHE JURIDIKSIONI I ZBATUESHM

12.1 Kontrata e blerjes e lidhur përmes Faqes rregullohet nga ligji Italian.

12.2 Për mosmarrëveshjet civile që lindin nga kontrata në distancë midis BiosLabel srls dhe Konsumatorit konsumator, juridiksioni territorial është i gjykatësit të vendbanimit ose vendbanimit të Konsumatorit të Konsumatorit, nëse ndodhet në territorin e Shtetit.

12.3 Në të gjitha rastet e tjera, mosmarrëveshjet midis BiosLabel srls dhe Konsumatorit jo-Konsumator, në lidhje me vlefshmërinë, ekzekutimin, interpretimin dhe përfundimin e kontratës së përsosur nën këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes, do t'i kalojnë juridiksionit ekskluziv të Gjykatës së Grosseto me përjashtim të shprehur nga të gjitha gjykatat e tjera konkurruese.

12.4 Për çdo gjë që nuk është dhënë shprehimisht këtu, ligjet e zbatueshme për marrëdhëniet dhe rastet e parashikuara në këtë kontratë janë të vlefshme.

12.5 Në përputhje me artin. 141-seksi, paragrafi 3 i Dekretit Legjislativ 6 Shtator 2005, n. 206 (Kodi i Konsumatorit), [shëno emrin] informon Konsumatorin i cili mban statusin e konsumatorit, se, në rast se ai ka paraqitur një ankesë drejtpërdrejt në BiosLabel srls, pas së cilës nuk ka qenë e mundur të zgjidhet mosmarrëveshja siç vijon , BiosLabel srls do të sigurojë informacion në lidhje me organin ose organet alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për zgjidhjen jashtë gjykatës të mosmarrëveshjeve në lidhje me detyrimet që rrjedhin nga një kontratë e lidhur në bazë të këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes (të ashtuquajturat organe ADR, të tilla si treguar në nenet 141-bis dhe në vijim të Kodit të Konsumatorit), duke specifikuar nëse synon të përdorë këto organe për të zgjidhur mosmarrëveshjen. BiosLabel srls gjithashtu informon Konsumatorin Konsumator duke iu referuar mjeteve të mundshme alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve që është ngritur një platformë evropiane për zgjidhjen në internet të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve ("Platforma ODR"). Platforma ODR mund të konsultohet në adresën e internetit http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Përmes Platformës, Konsumatori Konsumator do të jetë në gjendje të konsultohet me listën e organeve ADR, të marrë lidhjen e faqes në internet dhe, nëse është e nevojshme, të fillojë një procedurë online për zgjidhjen e mosmarrëveshjes specifike. Në çdo rast, e drejta e përdoruesit të konsumatorit për të apeluar tek gjykatësi i zakonshëm kompetent i mosmarrëveshjes që rrjedhin nga këto Kushtet e Përgjithshme të Shitjes, pavarësisht nga rezultati i procedurës së zgjidhjes jashtë gjykatës, si dhe mundësia, kur kushtet ekzistojnë, të promovojnë një zgjidhje jashtë-gjyqësore të mosmarrëveshjeve në lidhje me marrëdhëniet e konsumatorit përmes rekursit

13.

Uebfaqja www.bioregenera.com përdor "cookies". Cookies janë skedarë elektronikë që regjistrojnë informacione në lidhje me navigimin e KLIENTIT në sit (faqet e këshilluara, data dhe koha e konsultimit, etj.) Dhe që lejojnë BiosLabel srls të ofrojë një shërbim të personalizuar për klientët e tij.
BiosLabel srls informon Konsumatorin për mundësinë e çaktivizimit të krijimit të skedarëve të tillë duke hyrë në menunë e tij të konfigurimit të Internetit. Kuptohet që kjo do të parandalojë që Konsumatori të procedojë me blerjen në internet. Për më shumë informacion klikoni këtu.

14.

Konsumatori deklaron se ka lexuar informacionin në përputhje me Artikujt 13 dhe 14 të Rregullores (BE) 2016/679 (GDPR) të disponueshme në Sajt dhe me pranimin e këtyre kushteve të përgjithshme siguron pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tyre personale për qëllimet dhe në mënyrën e treguar në informacionin e sipërpërmendur. Për më shumë informacion klikoni këtu.

Questo sito utilizza cookie Tecnici e di Terzi Parti per offrirti una migliore fruizione del nostro sito internet senza effettuare alcuna profilazione.
Per avere maggiori informazioni sulla nostra Privacy Policy, Cookie Policy o per accedere al nostro Centro Privacy clicca sui link sottostanti.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

Per utilizzare questo sito web usiamo i seguenti cookie tecnici necessari: %s.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Usiamo WooCommerce come sistema di acquisto. Per il carrello e l'elaborazione degli ordini verranno memorizzati 2 cookies. Questi cookie sono strettamente necessari e non possono essere disattivati.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi