Kushtet che Shitjet Online

. E DREJTA E TERHEQJES NGA KONTRATA E DISTANCS

1.1 E drejta e tërheqjes ushtrohet vetëm për Konsumatorët e përfaqësuar nga konsumatorët (pra përjashtohet për Konsumatorët e përfaqësuar nga profesionistë fizikë dhe / ose persona juridikë si dhe për këto kategori klientësh të gjitha të drejtat dhe kompetencat që rezultojnë nga një ushtrim i vlefshëm i të drejtës së tërheqjes) në bazë të kushteve dhe procedurave të mëposhtme.

1.2 Konsumatori konsumator ka një periudhë prej katërmbëdhjetë ditësh për t'u tërhequr nga kontrata në distancë pa pasur nevojë të sigurojë ndonjë arsye, pa marrë përsipër asnjë përgjegjësi dhe pa pasur nevojë të pësojë kosto të tjera nga ato të parashikuara në klauzolat e mëposhtme dhe në varësi të dispozitave të nenit 9 këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes ("Përjashtimi i së drejtës së tërheqjes").

1.3 Periudha e tërheqjes e përmendur në pikën 8.2 përfundon pas katërmbëdhjetë ditësh nga:

në rastin e Shërbimeve, nga dita e lidhjes së Kontratës së Largësisë;
në rastin e produkteve, nga dita në të cilën Konsumatori ose një palë e tretë, përveç transportuesit dhe e caktuar nga konsumatori, fiton posedim fizik të mallrave ose:
në rastin e shumë produkteve të porositura nga Konsumatori përmes një porosie të vetme dhe të dorëzuara veçmas, nga dita në të cilën Konsumatori ose një palë e tretë, përveç transportuesit dhe e përcaktuar nga Konsumatori, fiton posedimin fizik të Produktit të fundit;
në rastin e dorëzimit të një Produkti të përbërë nga shumë pjesë ose pjesë, nga dita në të cilën Konsumatori ose një palë e tretë, përveç transportuesit dhe e caktuar nga Konsumatori, fiton posedimin fizik të pjesës ose pjesës së fundit.
1.4 Para se të skadojë periudha e tërheqjes, Konsumatori informon BioLabel srls për vendimin e tij për të ushtruar të drejtën e tërheqjes nga Kontrata e Largësisë. Për këtë qëllim, Konsumatori mund të:

përdorni modelin e formularit të tërheqjes të përmendur në Nenin 8.5 (i cili nuk është i detyrueshëm në asnjë rast);
paraqisni ndonjë deklaratë tjetër të qartë të vendimit tuaj për t'u tërhequr nga kontrata në distancë, duke e dërguar atë pa ndonjë formalitet në ndonjë nga adresat e treguara në art. 3.2 nga këto Kushtet e Përgjithshme të Shitjes.
Konsumatori ka ushtruar të drejtën e tij të tërheqjes brenda periudhës së tërheqjes nëse komunikimi në lidhje me ushtrimin e të drejtës së tërheqjes dërgohet nga Konsumatori para skadimit të periudhës së tërheqjes. Në këto shërbime BioLabel do t'i komunikojë Konsumatorit një konfirmim të marrjes, në një medium të qëndrueshëm (kjo gjithashtu është një llogari e-mail dhe një adresë e-mail e deklaruar), e tërheqjes së ushtruar.

Barra e provës në lidhje me ushtrimin e së drejtës së tërheqjes në përputhje me këtë nen bie mbi Konsumatorin

2. PCRJASHTIMI I TERHEQJES NGA KONTRATA E DISTANCS

2.1 Konsumatori Konsumator nuk do të jetë në gjendje të ushtrojë të drejtën e tërheqjes të parashikuar në klauzolën e përmendur në pikën 8 më lart në rastin e një Kontrate në Distancë në lidhje me Produktet që janë personalizuar qartë ose të kërkuara me specifikime të veçanta nga Konsumatori.

3. EFEKTET E T R DREJTS T OF T WRHEQJES NGA KONTRATA E DISTANCS. DETYRIMET E PALIESVE

3.1 Ushtrimi i të drejtës së tërheqjes - brenda afateve dhe mënyrës së specifikuar - nga Konsumatori përfundon detyrimet e Palëve:

të ekzekutojë Kontratën në distancë, nëse është lidhur tashmë; ose
për të lidhur Kontratën në rastet kur tërheqja ndodh pasi të keni dërguar propozimin e porosisë të bërë nga Konsumatori dhe para se BioLabel srls të ketë pranuar propozimin e përmendur.
3.2 Në rast të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes - brenda afateve dhe në mënyrën e specifikuar - BioLabel srls do të rimbursojë Konsumatorin për të gjitha pagesat e marra, ndoshta duke përfshirë kostot e dorëzimit, pa vonesa të panevojshme dhe në çdo rast brenda katërmbëdhjetë ditëve nga dita në të cilën BioLabel srls informohet për vendimin e Konsumatorit për t'u tërhequr nga kontrata. Shumat do të konsiderohen të rimbursuara brenda kushteve nëse ato vërtet janë kthyer, dërguar ose ri-kredituar me një vlerë jo më vonë se skadimi i afatit të treguar më parë.

3.3 BioLabel srls do t'i rimbursojë shumat Konsumatorit duke përdorur të njëjtën mënyrë pagese të përdorur nga Konsumatori për transaksionin fillestar, përveç nëse Konsumatori ka rënë dakord shprehimisht ndryshe. Konsumatorit nuk do t'i duhet të bëjë asnjë kosto si pasojë e rimbursimit.

3.4 BioLabel srls nuk do të kërkohet të rimbursojë kostot shtesë, nëse Konsumatori ka zgjedhur shprehimisht një lloj dërgese përveç llojit më pak të shtrenjtë të dërgesës të ofruar në sit, as ndonjë shumë për detyrimet doganore - kur është e zbatueshme - bazuar në atë që është specifikuar në pikat 7.6 dhe 7.7.

3.5 BioLabel srls mund të mbajë rimbursimin derisa të ketë marrë Produktet e kthyera ose derisa Konsumatori të ketë demonstruar se i ka kthyer Produktet, cilado që ndodh më parë.

3.6 Konsumatori duhet t'i kthejë Produktet ose t'i dorëzojë ato te BioLabel srls ose te një palë e tretë e autorizuar nga BioLabel srls për të marrë Produktet, pa vonesa të panevojshme dhe në çdo rast brenda katërmbëdhjetë ditësh nga data në të cilën ai komunikoi vendimin e tij për t'u tërhequr nga Kontrata në distancë. Afati plotësohet nëse Konsumatori i kthen Produktet përpara skadimit të periudhës katërmbëdhjetë ditore. Konsumatori bart vetëm koston direkte të kthimit të produkteve

Questo sito utilizza cookie Tecnici e di Terzi Parti per offrirti una migliore fruizione del nostro sito internet senza effettuare alcuna profilazione.
Per avere maggiori informazioni sulla nostra Privacy Policy, Cookie Policy o per accedere al nostro Centro Privacy clicca sui link sottostanti.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

Per utilizzare questo sito web usiamo i seguenti cookie tecnici necessari: %s.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Usiamo WooCommerce come sistema di acquisto. Per il carrello e l'elaborazione degli ordini verranno memorizzati 2 cookies. Questi cookie sono strettamente necessari e non possono essere disattivati.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi